Dialogas - nepriklausomas švietimo savaitraštis - pedagogai - mokytojai
naujasis www.dialogas.com - mokytojų laikraštis

 


Registruotiems vartotojams Registruotis
Klausiate - atsakome
Redakcijos skiltis
Rupūs miltai
Požiūris
Atgarsiai
Egzaminai
Pinigai
„Dialogas“ klausia
Klausiate - atsakome
„Dialogo“ interviu
Kolega - kolegai
Konfliktas
Ieško darbo /Siūlo darbą
Numerio tema
Aukštasis mokslas
Psichologija
Asmenybės
Aktualu
Paraštė
Vėlaus vakaro skaitiniai
Kiti straipsniai
Skelbimai
Informuoja ministerija

  Rezultatai

„Dialogo“ straipsnių archyvas
TAISYKLĖ NR. 6
SEIMO SPRENDIMAS – KRITIKOS TAIKIKLYJE
NEKOKYBIŠKIAUSIOS – DORINIO UGDYMO PAMOKOS
„Dialogo“ fotoarchyvas
Portretinės nuotraukos
Meninės nuotraukos
Reportažinės nuotraukos
„DIALOGAS“ ATSAKO Į SKAITYTOJŲ KLAUSIMUS  (2007, Nr. 46)

Socialinių ir gamtos mokslų mokytojams nemokama už mokinių sąsiuvinių taisymą, nors kitų dalykų mokytojams už šį darbą atlyginama. Ar taip yra visoje Lietuvoje? O gal tai priklauso nuo savivaldybės?

 

Vadovaujantis švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK-2408 (2006 12 20) patvirtintu Švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 27.1 p., valandos už mokinių darbų tikrinimą papildomai tarifikuojamos gimtosios kalbos, užsienio kalbos, matematikos ir pradinių klasių mokytojams. Tokios tvarkos laikymasis yra privalomas visų mokyklų vadovams.

Minėto aprašo 27.4 p. nurodo, kad 2 val. už mokinių darbų tikrinimą gali būti tarifikuojamos ir visiems mokytojams. Tačiau būtina, kad papildomų valandų už sąsiuvinių taisymą nustatymas socialinių ir gamtos mokslų mokytojams būtų įformintas mokyklos vadovo įsakymu, suderintu su mokytojų taryba ir darbuotojų atstovais.

Atkreiptinas dėmesys ir į aprašo 28 p. Jis nurodo, kad mokyklos vadovas, neviršydamas mokyklai patvirtinto darbo užmokesčio fondo, gali nustatyti papildomai tarifikuojamas valandas už įvairiausius darbus, bet ne daugiau kaip po 4 val. per savaitę. Ar tokias galimybes mokyklų vadovai turi, labai priklauso ir nuo vietos valdžios vykdomos švietimo politikos.

 

 

Klasėje, kuriai vadovauju, kilo diskusija dėl ekskursijos - mokiniai pareiškė ultimatyvų pageidavimą jos metu vaikščioti atskiromis grupėmis. Kadangi vaikščiodami atskirai mano aštuntokai mieste gali sutikti piktavalių žmonių, aš tokiam pageidavimui prieštaravau. Vis dėlto noriu sužinoti, ar galima ekskursijoje mokinius leisti vaikščioti vienus, jei už savo saugumą mokiniai garantuoja parašu? Kaip prieš išvykstant į ekskursiją reikia įforminti instruktažą, kad įvykus nelaimei būtų lengviau apsiginti? Ar mokinius ekskursijoje lydintis mokytojas lieka atsakingas už juos ir tuomet, kai pastarieji čiuožia ledu prižiūrimi instruktoriaus?

 

Ekskursijų ir išvykų organizavimo tvarką reglamentuoja švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK-330 (2005 03 01) patvirtintas Vaikų turizmo renginių organizavimo aprašas. Jo 14 p., be kita ko, nustato, kad turizmo renginių (žygių, išvykų, ekskursijų, sąskrydžių, varžybų) vadovas numato detalų maršrutą, saugos instruktažus su vaikais registruoja tam skirtame žurnale, užtikrina vaikų saugą renginio metu, o susidarius situacijai, gresiančiai vaikų saugai, pakeičia maršrutą, sustabdo arba nutraukia turizmo renginio vykdymą. Vadovaujantis minėto aprašo 15 p., turizmo renginiuose dalyvaujantys vaikai nuo 14 m., susipažinę su turizmo renginio organizavimo tvarka ir saugos reikalavimais, pasirašo žurnale, prieš turizmo renginį pasiskirsto pareigomis, užduotimis ir kt., taip pat privalo laikytis elgesio normų, būti drausmingi ir mandagūs, vykdyti turizmo renginio vadovo(-ų) nurodymus.

Kadangi Švietimo įstatymo 49 str. 2 d. 1 p. nustato, kad užtikrinti ugdomų mokinių saugumą yra mokytojo pareiga, galima daryti išvadą, jog ekskursijų, kaip ir kitų ugdymo renginių, taisykles nustato pedagogai, o ne mokiniai. Jų parašai gali tik įrodyti, kad mokiniai buvo supažindinti su ekskursijos tvarka ir saugumo reikalavimais. Tačiau parašai, kuriais jie neva garantuotų už savo saugumą, mokytojo nuo atsakomybės už mokinių saugą neatleidžia.

Ultimatyvius pageidavimus reiškiantiems moksleiviams vertėtų priminti, kad Švietimo įstatymo 49 str., įpareigojantis mokytoją užtikrinti mokinių saugumą, suteikia jam ir teisę pasirinkti pedagoginės veiklos būdus ir formas. Todėl ekskursijos, kurios tvarka mokinių netenkina, gali ir nebūti.

  

Kokį darbo režimą Vyriausybė nustatė Kūčių ir paskutinę šių metų dieną?

Poilsio dienos įmonėse, įstaigose ir organizacijose, finansuojamose iš Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių biudžetų, perkeltos taip, kad gruodžio 22 d., šeštadienį, šios įstaigos dirbs, o gruodžio 24 d., pirmadienį, – ne. Taip pat minėtos įstaigos dirbs gruodžio 29 d., šeštadienį, o nedirbs gruodžio 31 d., pirmadienį.

Norėčiau pakeisti pavardę, kuri dirbant mokykloje man kelia daug problemų. Ką turėčiau daryti ir kiek laiko tai užtruktų?

Asmens teisė į vardą įtvirtinta Civilinio kodekso (CK) 2.20 str. 1 d. Minėto straipsnio 3 d. nustato, kad fizinio asmens pavardės ir vardo pakeitimo pagrindus ir tvarką nustato teisės aktai. Pavardės pakeitimo pagrindus ir tvarką reglamentuoja teisingumo ministro įsakymu Nr. 11 (2001 06 20) patvirtintos taisyklės. Jos nustato, kad pakeisti vardą ar pavardę gali kiekvienas asmuo sulaukęs 18 metų, išskyrus tuos pareiškėjus, kuriems yra iškelta baudžiamoji byla, kol atliekama bausmė arba nėra išnykęs teistumas. Asmuo, nusprendęs pasikeisti pavardę, turėtų pateikti nustatytos formos prašymą savo gyvenamosios vietos civilinės metrikacijos įstaigai. Kartu su prašymu pakeisti pavardę pareiškėjas taip pat pateikia galiojantį pasą ir civilinės būklės aktų įrašų, kuriuose bus keičiama pavardė, liudijimų originalus bei savo nuotrauką. Už vardo pakeitimą turi būti sumokėta valstybės nustatyto dydžio rinkliava.

Pakeitus pavardę atitinkamai turės būti pakeistas pasas bei kiti dokumentai. Prašymas pakeisti pavardę turi būti išnagrinėtas ne vėliau kaip per 3 mėn. nuo prašymo padavimo. Teisingumo ministerija gali šį terminą pratęsti iki 6 mėn.


Komentarai:      
Komentuoti:


Vardas:  
Tekstas:  
Kiek lempučių matote?  
 
© „Dialogas“
Visa čia pateikta medžiaga yra „Dialogo“ redakcijos nuosavybė. Kopijuoti, platinti be redakcijos sutikimo DRAUDŽIAMA.
web - dizainas ir sprendimas  :